Studieclub Vorden  onderwerpen over ons

contact&reacties

Contact & Reacties

30 mei 2020 Antwoord op Arjan Bisschop

Dank voor uw interesse in kringlooplandbouw in de Achterhoek en in onze rapportage daarover.
Er bestaan in de gemeente Bronckhorst enkele bedrijven die boeren in de richting van kringlooplandbouw.
Wij hadden contact met biologische boer Bert Wagenvoort te Vorden en - in ander verband - met ekoboerderij “de Laan van Wisch” te Hengelo.
Daarnaast lopen er in de Achterhoek een aantal projecten op dit gebied, die we noemen in bijlage B van ons rapport.

We hebben niet zo direct adviezen van praktische waarde, naast misschien de opmerking dat een kringloopboerderij eigenlijk altijd een gemengd bedrijf is, dat dus ook gewassen verbouwt, niet uitsluitend vee teelt.
Een interessant nieuwtje dan:
We stuitten recentelijk op een onderzoek bij de “Australische TNO” over zeewier in veevoeder.
Enkele procenten in het voer bewerkstelligen een grote reductie in methaanuitstoot bij herkauwers: https://research.csiro.au/futurefeed/research-and-development/

De landgoederen in Vorden zijn voor het merendeel in bezit van Natuurmonumenten en Gelders Landschap.
We wensen u veel succes met uw “regeneratieve boerderij” project en hopen daar nog veel van te horen.

Hartelijke groet, namens de studieclub, Jan Willem Drijver

23 mei 2020 Arjan Bisschop 
Bericht voor studieclub Vorden over kringlooplandbouw

Met interesse heb ik uw verslag over kringlooplandbouw in de Achterhoek gelezen. Zijn er tijdens de avonden of het schrijven van het rapport nog specifieke kansen voor de regio Vorden naar voren gekomen?

Ik ben een bedrijfsplan aan het schrijven voor een regeneratieve boerderij op een landgoed in Vorden.(voor mij relatief onbekende regio) Ik herken mij in de zinnen van het rapport waarin u min of meer zegt dat de huidige regelgeving er bijna toe dwingt om te streven naar intensivering en maximale productie. Desondanks probeer ik kansen te zoeken om de landbouw van de toekomst toch mogelijk te maken.

Ik heb een boerderij voor ogen waarin een Oudhollands koeienras het jaarrond buiten loopt in kruidenrijke graslanden. Zuivel en vlees wil ik via korte ketens in de regio afzetten. Eventueel is er plek voor varkens en/of kippen die in hetzelfde systeem meedraaien.

Mocht u ideeën of adviezen hebben dan verneem ik die graag van u.
Met vriendelijke groet, Arjan Bisschop

27 jun 2017 Peter Starreveld over
'Vechten voor of tegen Windmolens'
Dank voor de gedegen, want goed onderbouwde rapportage. Hier heeft de afdeling wat aan. Een goede bouwsteen voor en onderbouwing van het verkiezingsprogramma dat in de maak is en munitie voor de fractie in de strijd met andere politieke partijen.
Inhoudelijk kan ik de hoofdconclusie onderschrijven. Als we in de Achterhoek klimaat neutraal willen worden - en dat willen wij - dan kan dat niet zonder windmolens. We zullen moeten accepteren dat die dingen ook in de Achterhoek zullen verrijzen. De uitdaging is om ze dan op de landschappelijk, ecologisch etc. minst kwetsbare plekken te zetten. De benadering van de werkgroep om dat niet gemeentelijk, maar in de gehele Achterhoek te bekijken kan ik onderschrijven. Er zijn ook in de Achterhoek en niet te vergeten in de Liemers nog genoeg lelijke plekken om grote windmolens te plaatsen.
Er zijn echter ook veel vooral landschappelijk aantrekkelijke gebieden in de Achterhoek en vele daarvan liggen in de gemeente Bronckhorst. Kijk dus uit wat je doet en verniel niet ons toeristisch en ook voor de eigen inwoners overigens meest aantrekkelijke product, het landschap met de plaatsing van de noodzakelijke grote windmolens. Coulissenlandschappen en grotere open gebieden zoals de IJsselvallei zou je moeten proberen te sparen. Het is goed om te proberen hierover in breder verband en in elk geval in de Achterhoek tot overeenstemming te komen.
Kan er niet in gezamenlijke overleg met alle bvetrokken gemeenten een kaart gemaakt worden waarop gebieden worden aangegeven waar mogelijk wel en zeker geen windmolens mogen komen? Het is het proberen waard. Doen we niets, dan laten we het aan de provincie over om de locatiekeuzes te maken en dat zou je niet moeten willen.
Ik wens de programmamakers, de beleidsadviseurs en de uitvoerders veel wijsheid toe bij hun zoektocht om het schijnbaar onmogelijke toch te realiseren.

19 jun 2017 Huib Merison over
'Vechten voor of tegen Windmolens'
Inhoud rapport: Evenwichtig, vrijwel alle aspecten staan in deze beschouwing, ook documentatie-verwijzingen. 
Beoordeling: Goed. 
Opmerking: Deze studie kan beter heten "Vechten voor Windmolens".
Voor mij is dit rapport opnieuw een aanklacht tegen de gezapigheid, en gebrek aan kennis en moed, van de Nederlandse politiek, zowel nationaal als lokaal. De kennis en inzichten in deze studie bestaan al meer dan vijf jaar, zonder dat onze leiders hun kiezers hebben verteld wat er onontkoombaar moet gebeuren. De verduurzaming van ons elektrische-energie verbruik staat nog maar aan het allereerste begin van een energietransitie die voor onze huidige energiebehoefte vrijwel zeker nooit volledig kan zijn. Vliegtuig-brandstof is voorlopig niet te vervangen, zeecruises in de huidige vorm zijn onhoudbaar, om maar wat te noemen. Dit soort zaken zullen zeker gevolgen krijgen voor het functioneren van onze huidige maatschappij. Ga daar maar van uit, en benoem dat. Er is te weinig het besef dat de economie van de afgelopen tweehonderd jaar energie-gedragen is, niet monetair-gedragen. Daarom moet de kiezer zich ongerust maken over politici, die economie nog steeds zien als "brutoproduct".
Een ander onderwerp dat studie verdient is, dat voor een groeiende groep mensen, door technische ontwikkelingen, er geen (fatsoenlijk) betaald werk meer zal zijn, en hoogst waarschijnlijk ook niet meer zal komen. Dat kunnen we niet onvoorbereid op ons af laten komen. En (wellicht in combinatie hiermee) dat brute marktkracht leidt tot onacceptabele verschillen in inkomen en bezit.Er is dus nog veel te doen voor de studiegroep.

20 aug 2016 Hans Suurmond over
'Wonen in de Achterhoek 2050'
Inhoudelijk heb ik nog wel een aantal vragen, bijvoorbeeld over
- waar denken jullie aan bij 'kwalitatieve verbetering woningbestand'?
- waarop baseren jullie de behoefte aan meer woningen voor jongeren?
- idem mbt de uitbreiding van het beroepsonderwijs?- wat bedoelen jullie met flexibilisering van de woonregelgeving?
- hoe zien jullie de vormgeving van een sloopfonds voor je?
- wat maakt dat het aantrekken van ouderen in de Achterhoek wél gaat werken, terwijl het in Drente en Groningen is mislukt?
Hierover zou ik graag een gesprek met jullie hebben. Over de vraag, die je stelde over het laatste punt het volgende: In Drente heeft men jaren lang een uitgebreide marketingcampagne gevoerd rond het thema Drentenieren. Men richtte zich daarbij op ouderen in de stad en liet een wenkend perspectief zien dat het wonen in rust en ruimte aantrekkelijker was dan in de hectiek van de stad. Er waren (en zijn) voldoende woongelegenheden, zowel in de dorpen als in het buitengebied. Slechts een zeer kleine groep mensen heeft zich daadwerkelijk laten verleiden. In Zeeuws-Vlaanderen richt men de pijlen op Belgen, die in de leegstaande woningen moeten komen wonen. Enkele honderden hebben dat inmiddels gedaan, maar maken voor werk en voorzieningen bijna uitsluitend gebruik van deze voorzieningen in België. Ze binden zich niet of nauwelijks en de kans is groot dat ze ook weer zullen vertrekken als er in België meer woonmogelijkheden ontstaan. Opvallend is dat men hooguit 10 km over de grens in Nederland wil gaan wonen en beslist niet verder. In Groningen is het project Blauwe Stad goeddeels mislukt. Daar droomde men er van dat door het creëren van een aantrekkelijk woonmilieu aan het water de Randstedelingen in grote getale zouden komen om (semi-)permanent te wonen in dat gebied. Ze zijn slechts mondjesmaat gekomen, zodat de voorinvesteringen bij lange na niet zijn terugverdiend.
We volgen binnen de Achterhoek natuurlijk de ontwikkelingen op de voet. Zo is er weer een eerste beweging van mensen uit de stad naar 'buiten', zij het dat men dan hooguit 10 tot 20 km buiten de stad gaat wonen. Amsterdam heeft er 'last' van dat ouderen er juist voor kiezen om in de stad te gaan/blijven wonen, dichtbij de (culturele) voorzieningen. Zij verdringen daarmee jongeren die het nu erg moeilijk hebben op de Amsterdamse woningmarkt. Kortom: het is allemaal niet zo maakbaar. Betekent het dan dat we niets moeten doen? Natuurlijk niet.
De nieuwe Uitvoeringsagenda van de Achterhoek zit vol met concrete plannen rond het toeleiden van jongeren naar werk (en wonen), het aanleggen van glasvezel in het buitengebied, het verbeteren van de infrastructuur via spoor en weg. Door zo gunstiger voorwaarden te creëren kunnen we wellicht meer jongeren binden aan de regio. Het lijkt ons beter om daar de pijlen op te richten. Meer ouderen naar de Achterhoek halen betekent uiteindelijk ook een extra kostenpost in de vorm van zorgkosten. Die worden niet automatisch gedekt door het rijk, omdat de financiering met name gebaseerd is op 'het verleden'. Het is dus maar de vraag of het aantrekken van meer ouderen gunstig is. Er is al volop vergrijzing en dat loopt zo op, dat in 2040 1 op de 3 mensen tot de groep ouderen behoort. Investeren in werk en wonen en bereikbaarheid voor jongeren is dus een veel betere optie en daar zij we volop mee bezig.

10 aug 2016 Peter Starreveld over
'Wonen in de Achterhoek 2050'
Een leuke bouwsteen voor ons nieuwe verkiezingsprogramma (voor de gemeenteraad die in 2018 aantreedt). Maar we kunnen er hier en nu ook veel aan hebben. Het beleid en de kaders van de toekomst worden tenslotte in het heden bedacht. Met zaaien kun je niet snel genoeg beginnen. Ik onderschrijf de teneur van de notitie: niet te krampachtig omgaan met de krimp en kansen scheppen.
Slechts één punt van kritiek: laten we niet nog meer 65plussers werven. Daar hebben we er al (meer dan) genoeg van, waardoor de scheefgroei alleen maar toeneemt. Dat schept geen gezonde economische basis en is al helemaal niet toekomstbestendig (behalve voor de uitvaartondernemers dan). We moeten juist inzetten op jong en groen en alles wat zij meenemen aan compassie, levenslust en dynamiek. We zitten echt op hun en op hun kinderen te wachten en niet op hun ouders. De ouderen zitten de jongeren nu al in de weg, zeker op de woningmarkt. En laten we dan ook vooral inzetten op het behoud van onze eigen jongeren en aan deze groep hen werk en huisvesting bieden. Ook asielzoekers (mits niet te oud) kunnen hieraan bijdragen.Voor de rest niets dan lof: zorg voor de infrastructuur en het werk, laat die bakfietsen maar komen, maar biedt ook perspectief aan je eigen jongeren.

^TOP^

Een contactformulier en reacties op de verschillende rapporten vindt u onder de knop 'contact&reacties' bovenaan.

^TOP^