Studieclub Vorden  contact&reacties over ons

Kringlooplandbouw

Wij hebben ons de afgelopen maanden bezig gehouden met de invoering van kringlooplandbouw in de Achterhoek. Schaalvergroting, gebruik van krachtvoer, toepassing van kunstmest en gewasbescherming leiden - zoals algemeen bekend - tot steeds grotere problemen met het milieu en tot aantasting van het landschap. Maar met dit beleid heeft Wageningen University & Research wel tot ver over de grenzen bewondering geoogst en heeft agrarisch Nederland zich ontwikkeld tot de tweede agrarische exportnatie ter wereld. Waarom loopt deze manier van landbouw bedrijven in deze tijd tegen zijn grenzen aan en wat kan daar aan worden gedaan? Eind 2018 heeft minister Carola Schouten zich geschaard achter de zogenaamde ‘kringlooplandbouw’: wat de veehouder als afval produceert, kan de akkerbouwer als grondstof gebruiken voor het gewas dat het vee weer eet. Zo ging het ook op de aloude gemengde boerderij.  

Kringlooplandbouw houdt met andere woorden in dat we agrarische biomassa en de daarin opgeslagen voedingsstoffen vasthouden in het voedselsysteem. Door veel zuiniger om te gaan met schaarse grondstoffen en minder biomassa te verspillen, hoeven minder voedingsstoffen van elders te worden aangevoerd in de vorm van bijvoorbeeld kunstmest en veevoer. De beschikbaarheid van circulaire grondstoffen bepaalt daarmee de productiecapaciteit en de mogelijkheden voor consumptie die daaruit voortvloeien. Niet meer maximale productie maar draagkracht van de bodem wordt het uitgangspunt. Het mooie is dat een en ander resulteert in een zeer aanzienlijke reductie van de CO2- (koolzuur) en CH4- (methaan) uitstoot.

Wij vragen ons af welke maatregelen er op het gebied van landbouw en veeteelt genomen moeten worden om beide duurzamer te maken. En dit toegesneden op de Achterhoek. Wij kijken in het bijzonder naar:
(1) de invloed van kringlooplandbouw op landschap, biodiversiteit en milieu (2) de rentabiliteit van het circulaire boerenbedrijf (3) de mestkringloop, biogas en gebruik van lokaal voer.
Natuurlijk met aandacht voor initiatieven die nu al ondernomen worden, zoals ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’, 'Kunstmestvrije Achterhoek', 'VALA', ‘Groot-Zevert’ in Beltrum en dichtbij, op ‘de Marke’.  

De recente uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot (schrappen PAS-regeling) onderstreept de urgentie van de invoering van de kringlooplandbouw. 

Woensdagavond 15 mei j.l. organiseerde D66-Bronckhorst in samenwerking met Studieclub Vorden een debatavond over kringlooplandbouw in het Kulturhus te Vorden.
Sprekers / panelleden op deze avond:
Dick Looman - Bert Wagenvoort - Anton Stortelder - Antoon Kanis - Zwier van der Vegte
Programma:
• 19:30h tot 19:35h Opening en welkom.
• 19:35h tot 20:05h Wat is kringlooplandbouw en waarom?
• 20:05h tot 20:25h Wat betekent kringlooplandbouw voor de agrarische ondernemer en voor het landschap in de Achterhoek?
• 20:25h tot 20:45h Kringlooplandbouw in de praktijk.
• 20:45h tot 21:15h Pauze.
• 21:15h tot 21:45h Forumdiscussie: wat kunnen wij doen in de Achterhoek om kringlooplandbouw te stimuleren en welke rol kunnen gemeenten en provincie hierin spelen?
• 21:45h Afsluiting van de avond. 
  
 
Een kort verslag van de avond vind je 'onder' de ene groene knop. Onder de andere knop de eindversie van ons rapport 'Kringlooplandbouw Achterhoek'. 
 
rapport: JW Drijver - Joke Regouw - Cees Kraakman - Marc Vervoort

pdf: Verslag Discussieavond
pdf: Rapport Kringlooplandbouw Achterhoek
^TOP^

Een contactformulier en reacties op de verschillende rapporten vindt u onder de knop 'contact&reacties' bovenaan.

^TOP^